ಮಂಜು ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್.

ಭಾಗ್ವ ತಳಿ ದಾಳಿಂಬೆ, ರೆಡ್ ಲೇಡೀ ಪಪ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ರೆಡ್ ಲೇಡೀ ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನ ಭಾಗ್ವ ಎಂಬ ತಳಿ ಇದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಎರೆಡೆರೆಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೆಟೆರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಕಪ್ಪು 9ಮಣ್ಣು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಇಂಚು ನೀರು ಕೂಡುವ ಒಂದು ಬೋರೇವೆಲ್ಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.ದಾಳಿಂಬೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಜೇ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: