// ಪ್ರಶು// ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವ ದಾಳಿಂಬ್ರೇ ತಳಿಯನ್ನು 6 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು (3400) ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇರೋದು ಹೊಸದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೆಳುಗುರಿನಲ್ಲಿ , ಇದು ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ 5 ಕಿ ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಇದೆ. 150 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿದವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

3400 ದಾಳಿಂಬ್ರೇ ಗಿಡಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಾನೇ ನಾವು ಬೇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು, ಒಟ್ಟೂ 6 ಎಕರೆನಲ್ಲಿದೆ , ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೀದಿವಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 80 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 5000 ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಳಿಂಬ್ರೇ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 10 ಕೆ ಜಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇನೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎರಡು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ  ಮತ್ತು ತೆಂಗು 150 ಮರಗಳಿದವೆ ಇವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದಾವೆ.ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಂಬ್ರೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುತ್ತೇವೆ,

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: