ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಳದ ಮನೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ, ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಎರೆಡು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳಿವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಒಣಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ನಾಟಿ ಹಸುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಂಡ ತುಂಬಾ ಮೃಧುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಸುವಿನ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಜೋಳವು ರೊಟ್ಟಿಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಹಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: