ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತಿಪಟೂರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ತೀಪ್ಟೂರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮದು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮನಕೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ನೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆರೆದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಆದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮರಗಳು, ನಾವು ಎಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆ. 

Produce:

Currently open transactions