ವಿನಯ್ ಸೌತೆ ಫಾರ್ಮ್.

ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಕೊಂಪನಿಯವರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಬೆಳೆ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ಸೌತೆ ಕಾಯಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಕಾಂಪನಿಯವರ ತಳಿ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಒಂದೊಂದೋ ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಅಗಲ(diameter) ಬರುತ್ತದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಕುಯ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಪನಿಯವರೇ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡೀ ಇರುತ್ತದೆ. ತೋಟದ ಬಳಿಯೇ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

Produce:

Currently open transactions