ಭಾರತ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ತಿಪಟೂರಿನ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಭಾರತ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 200 ಬಲೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಗೂಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕೇಜೇ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೊಬ್ಬರಿಗಳು ಬಿಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಕೊಬ್ಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಟ್ಟೆ, . ಚಾಲಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಬಿಲಿಗೂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾಳೆ, ಒವುಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೊಣೆಯೋಡೆಯುತ್ತವೆ.. ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions