ಮನಿಕಂಟ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆನಾ ಬೇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ,ಅದು ಇದಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರು ವಾತಾವರಣನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ .

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಕಬ್ಬನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆನಾ ಬೇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ,ಅದು ಇದಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರು ವಾತಾವರಣನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ .ಕಬ್ಬನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ .ಒಟ್ಟೂ 3 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿದೆ


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: