ಗುಂಟೂರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೋಟ

ಖಾರವಾದ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗುಂಟೂರ್ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರ್ ಕೆಂಪುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಗುಂಟೂರ್ ತಳಿಯು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳ ತನಕ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೀಜಗಳು ಸೊರದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: