ಗಂಗಾಧರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಐದುನೂರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬೆಂಗಳೋರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಐದುನೂರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿವೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅಲೆಯ ಮರಗಳು. ಎರೆಡಾನೆ ಬಾರಿ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ಬಿಡಿಸಿ, ಒಣಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟೆ, ಚಾಲಿ ಎಂದು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಹಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ರಪ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: