ನರೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ ಕಾವೇರಿ ಸೋನಾ ಎಂಬ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಸೋನಾ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೆನೆ. ಸಾವಯವ ಭತ್ತವನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವು ಕೂಡಇದೆ.ಸಾವಯವ ಭತ್ತವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಇಳುವರಿ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಸಾವಯವ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ..

Produce:

Currently open transactions