ವಿನೋದ್ ಚೋಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್

ವಿನೋದ್ ಚೋಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಎಂಬೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಬದನೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವ್. ಉಇದ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯಸ್ಟೆ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅಡ್ದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ರಪ್ತೂಮಾಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಸಿರು ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: