ದೇವ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾವು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ತೊಗರಿ, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಅವರೇ ಬೆಳೀತಾ ಈದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲುಗಳಾದ ಎಳ್ಲುನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ .

Click on the button to send this farmer a message.

5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಊರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ತೊಗರಿ, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಅವರೇ ಬೆಳೀತಾ ಈದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲುಗಳಾದ ಎಳ್ಳು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. APMCಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಯನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೀದಿವಿ. ಅವರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಹಾಕಿದೀವಿ.


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: