ರಮೇಶ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ರಮೇಶ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುನೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ, ಈ ಮರಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮರಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಬಾರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆಡುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೆಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸುಲಿದ ಮೇಲೆ ಎರೆಡು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರನೂರು ಕೇಜೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸುಲಿಸುತ್ತೆವೆ. ಒಂದು ಕೇಜೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಿಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: