ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಳನೀರು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆಯು ಮಂಗಳೊರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಗುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಸಿರ್ಸಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಿಶ್ರಬೆಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ತೆಂಗು ಕೊಬ್ಬರಿ, ಎಳನೀರು. ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆಯು ರಪ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗು ಎಳನೀರಿಗಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ml ನಾಸ್ಟು ನೀರಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ತೂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: