ಸಿದ್ದು ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನನ್ನದು 5 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಅವರೇ ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು.ಸ್ವಲ್ಪತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ , ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

Click on the button to send this farmer a message.

ಸ್ವಲ್ಪತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ , ಹುರುಳಿಕಾಯಿ  ಬೆಳೀತಿವಿ ಇದುನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಿವಿ, 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡಿವಿ. ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ವಾರಕ್ಕೆ 50kg ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಒಂದು 100kg ಸಿಗುತ್ತೆ .5 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲದೇನೇ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಅವರೇ ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು.


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: