ಮನು ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನವ ಎಂಬ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಮನುಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮದು ಮನುಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನವ ಎಂಬ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆಸಸಇಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೂವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಬಾಗದಂತೆ ದೆಬ್ಬೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions