ವಸೂಚಾರಿ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. .ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

 ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ  ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ,1.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಗಿಡ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: