ಪ್ರೀತಾಲ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣೀ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಳೆಯ .ಕಬ್ಬಿಣ ಬೆಳೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ. ಕಬ್ಬನ್ನ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಾಳಾದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ, ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಡಿ ತನಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಟಾವು ಮಾಡವಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಕೊಂಡಿದ್ದರು

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: