ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ಎಂಬ ರೇಷ್ಮೆ ಉಳುಗಳನ್ನ ಸಾಕುತಿದ್ದೇವೆ. ಹುಳುಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆನಲು ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪೆನೇರಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪೆನೇರಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ  ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಬೆ ಎಂಬ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದಾಜು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೇ ಜೇ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: