ಮಧುಸೂದನ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ವ ಎಂಬ ತಳಿಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮರಗಳಿವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಭಾಗ್ವ ತಳಿ ದಾಳಿಂಬೆ ತೋಟ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಟನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಇಪ್ಪತೈದು ಕೇಜೇ ಟ್ರೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಬರುತ್ತದೇ. ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣ. ಯಾವುದೇ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮೂರು ಟನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: