ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೋಲಾರದ ಬಳಿಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನವ ಎಂಬ ತಳಿಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೋಲಾರದ ಬಳಿಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನವ ಎಂಬ ತಳಿಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ದ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಕೀಳುತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ತೋಟ ಕೋಲಾರದ ಬಳಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೋಲಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಹುಳಿ. ಮೇಲ್ಮೈ ದೃಢವದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions