ಸ್ರಿನಿವಸ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದುನೂರುಮರಗಳು ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮರಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಹದಿಂದ ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಲವತೈದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತೆಂಗು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಎಳನೀರು ಎರೆಡಕ್ಕೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಳನೀರಣ್ನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಪ್ತು ಮಾಡುತಿದ್ದೆವು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: