ಗಿರೀಶ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್.

ಆರು ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಇವೆ,

Click on the button to send this farmer a message.

ಆರು ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಇವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರೆಡೆರೆಡು ಇಂಚು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಶುಂಟಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಮತ್ತು ಜಯ ಎಂಬ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ.ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಹಾಳುಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಎತೆಚ್ಚವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಳು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: