ಯಮುನಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ನಟಿ ಹಸುಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಜೀವಾಮೃತ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಕಲೆ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾವಯವದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೂದಿಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುವುದು

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: