ನಿರಂಜನ ಕೃಷಿ

ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮದು ಕೆಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿ, ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಮಾರುವುದು, ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬರಿಯು ಎಣ್ಣೆಭರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೊಬ್ಬರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೇಜೇ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳ ಫಸಲು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಗಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಹಾಗೂ ರಾಗಿಯ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಕುಂಟಾಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Produce:

Currently open transactions