ಕನಸಲ್ ತೋಟ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಹಾಗೂ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಏರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಉರು ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲೆ ನಾವು ಎತೆಚ್ಚವಾಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾಗಿ ತಳಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ರಾಗಿಯಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ, ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಗಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ರಾಗಿಯ ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಕಡಿ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ ತುಂಬಾ ಏರಳವಾದದ್ದು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ತಿಪಟೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ, ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಎಳನೀರನ್ನು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

Produce:

Currently open transactions