ನಾಯಕ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ಹುರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 200 ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಮುಗಿಯುವತನಕ ತಪ್ಪದೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು ಇದುನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಅದಲ್ಲದಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಇವಾಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ಇದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ , ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುವವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ, 50 kg ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇರುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: