ಆಕಾಶ ಫಾರ್ಮಹೌಸ

ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ , ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ

ಈ ರೈಥರುಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಸಲಿಕೆ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ , ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವೆ 5 ಜರಸಿ ಆಕಳುಗಳು ಇವೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ , ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವೆ 5 ಜರಸಿ ಆಕಳುಗಳು ಇವೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ , ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವೆ 5 ಜರಸಿ ಆಕಳುಗಳು ಇವೆ

ಉತ್ಪತ್ತಿ:

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು


ನೆರೆಹೊರೆಯವರು: