ಹೆಸರಿಲ್ಲಾ

ನಾವು 300 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25000 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ

ಈ ರೈಥರುಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಸಲಿಕೆ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಉತ್ಪತ್ತಿ:

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು


ನೆರೆಹೊರೆಯವರು: