ರೇಣುಕಪ್ಪ

ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೈತ ನನ್ನ ಬಳ್ಳಿ ತಂಗು ಮತ್ತು ಮಕೆಜೋಳ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆನೆ

ಈ ರೈಥರುಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಸಲಿಕೆ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೈತ ನನ್ನ ಬಳ್ಳಿ ತಂಗು (ಕೊಬ್ಬರಿ) ಮತ್ತು ಮಕೆಜೋಳ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆನೆ 500 ತೆಂಗಿನಮರ ಇದೆ

ಉತ್ಪತ್ತಿ:

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು