ಶಾಂತಯ್ಯ

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಯ್ಯ , ನಾನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತೇನೆ

ಈ ರೈಥರುಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಸಲಿಕೆ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಯ್ಯ , ನಾನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತೇನೆ

ಉತ್ಪತ್ತಿ:

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು


ನೆರೆಹೊರೆಯವರು: