ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಬೆಂಬಲ ಹಾಟ್ಲೈನ್ (ಭಾರತ): 1800 1214142

Email: info@farmily.com.

India

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ: 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 13A, 14 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 5 ನೇ ವಲಯ, HSR ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560102

USA

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ: Farmily Inc., 400 ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಸೂಟೆ 5910,ವೊಬುರ್ನ್ MA 01801, ಅಮೇರಿಕಾ