ಉತ್ಪನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು Farmily ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ. Farmily ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ Farmily ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಯಾವ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಕೆಜಿ
ಉತ್ಪನ್ನ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಬೆಲೆ Status
Open Closed ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕೆಜಿ 1 ಎಮ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ Buyer will arrange transportation Must be shipped to buyer Are you sure that you want to delete that image?