สวนคยาคีรี

เกษตรอินทรีย์สวนผสม (food forest garden)

คลิกที่ไอคอนเพื่อส่งข้อความไปที่เกษตรกรรายนี้

สนใจแนวทางการเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรยั่งยืน เลยพยายามศึกษาหาข้อมูล และหันมาทำสวนเกษตรอินทรีย์มา 4-5 ปี แล้ว ส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากไม่มั่นใจซื้อจากตลาด กำลังเริ่มต้นที่จะผลิตเพิ่มเพื่อขาย เป็นรายได้

ผลิตผล:

เปิดการซื้อขายเป็นปัจจุบัน